Algemene Voorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. 1. Account: het ten behoeve van de Student die zich bij Studentenbaan.nl heeft geregistreerd afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studentenbaan.nl.
 2. 2. Bedrijfsaccount: het ten behoeve van de Opdrachtgever afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studentenbaan.nl.
 3. 3. Actie: de door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij de Student een of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 4. 4. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Studentenbaan.nl.
 5. 5. Dienst(en): de door Studentenbaan.nl aangeboden diensten en faciliteiten. Voor de Gebruiker in de hoedanigheid van Student bestaan de aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties, het geven van tips en advies en/of het ter beschikking stellen van een databank met stages en vacatures. Voor de Gebruiker in de hoedanigheid van Opdrachtgever bestaan de aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het (tegen betaling) ter beschikking stellen van een CV-databank en het (tegen betaling) maken van reclame en/of op de Site van Studentenbaan.nl plaatsen van advertenties.
 6. 6. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker of de door de Gebruiker opgegeven naam of code waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account of Bedrijfaccount.
 7. 7. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 8. 8. Privilege: het door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden voordeel of privilege, alsmede de door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Student aangeboden korting en/of de door Studentenbaan.nl (met voordeel) aangeboden producten.
 9. 9. Site: de internetsites van Studentenbaan.nl, onder meer te bereiken via domein www.Studentenbaan.nl, alsmede alle andere internetsites van Studentenbaan.nl.
 10. 10. Gebruiker: degene die de Site van Studentenbaan.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de Diensten en/of Site van Studentenbaan.nl. Dit kan zowel een Student zijn, alsmede een Opdrachtgever van Studentenbaan.nl.
 11. 11. Student: de natuurlijke persoon die de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl bezoekt en/of gebruikt en als scholier en/of student is aan te merken.
 12. 12. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Bedrijfsaccount bij Studentenbaan.nl.
 13. 13. Studentenbaan.nl: ASA Student B.V., kantoorhoudende te 1066 VH Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A. Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Studentenbaan.nl staat, dienen tevens de overige door Studentenbaan.nl gebruikte (handels)namen (waaronder studentenbaan.nl, studentenlink.nl, stages.nl, studentenkamers.nl) te worden gelezen.
 14. 14. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account of Bedrijfsaccount.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. 2. Door zich toegang te verschaffen tot de Site van Studentenbaan.nl, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. 3. Studentenbaan.nl heeft het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal de Gebruiker alsdan door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 4. 4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van Studentenbaan.nl.

Artikel 3 Studentenbaan.nl.
De Site van Studentenbaan.nl is een community platform voor Studenten en Studentenbaan.nl helpt Studenten bij het beter, leuker en goedkoper maken van hun studententijd.

Artikel 4 Gebruiksrecht Gebruiker en doeleinden gebruik

 1. 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Site van Studentenbaan.nl verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of de Diensten van Studentenbaan.nl.
 2. 2. Studentenbaan.nl verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de Site van Studentenbaan.nl ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt. Wanneer de Gebruiker optreedt in de hoedanigheid van Opdrachtgever kunnen Studentenbaan.nl en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat het persoonlijke recht om de Site van Studentenbaan.nl en/of de hierop ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren wordt uitgebreid.
 3. 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 4. 4. Elk gebruik van de Site van Studentenbaan.nl en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 5. 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.
 6. 6. Studentenbaan.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of Diensten, zulks tenzij uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk anders volgt.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik Site Studentenbaan.nl

 1. 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van Studentenbaan.nl of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 4 lid 2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 2. 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. 3. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site van Studentenbaan.nl te verstoren, dan wel te gebruiken voor:
  1. a. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van een derde;
  2. b. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks ter beoordeling van Studentenbaan.nl;
  3. c. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van Studentenbaan.nl;
  4. d. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Studentenbaan.nl;
  5. e. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;
  6. f. het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin des woords, tenzij de Gebruiker optreedt in de hoedanigheid van Opdrachtgever en Studentenbaan.nl en de Opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  7. g. het op enigerlei wijze oproepen van derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van derden;
  8. h. illegale aangelegenheden en/of doeleinden;
  9. i. het maken van inbreuk op de privacy van andere Gebruikers die gebruik maken van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl;
  10. j. het benaderen van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan waarvoor zij hebben aangegeven te willen worden benaderd.
  11. 4. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers te hinderen in het gebruik van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl, dan wel aan Studentenbaan.nl en/of de Gebruikers die gebruik maken van Studentenbaan.nl schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
  12. a. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de Site van Studentenbaan.nl, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;
  13. b. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords;
  14. c. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
  15. d. het inloggen op een Account, Bedrijfsaccount of server waartoe hij niet is bevoegd;
  16. e. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Studentenbaan.nl ten behoeve van haar Site samengestelde HTML-codes.

Artikel 6 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

 1. 1. Studentenbaan.nl heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Site van Studentenbaan.nl bevat echter Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van derden (waaronder Gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden en Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door Studentenbaan.nl op de Site zijn geplaatst. Plaatsing door derden van Gegevens en Bestanden op de Site van Studentenbaan.nl betekent niet dat Studentenbaan.nl achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. Studentenbaan.nl heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren.
 2. 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van Studentenbaan.nl zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat Studentenbaan.nl ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 3. 3. Door Gegevens en Bestanden te plaatsen op de Site van Studentenbaan.nl verleent de Gebruiker aan Studentenbaan.nl het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 4. 4. De Gebruiker gaat er daarnaast door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de Site van Studentenbaan.nl mee akkoord dat deze Gegevens en Bestanden worden gebruikt door andere Gebruikers en/of derden.
 5. 5. Studentenbaan.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste Gegevens en Bestanden aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is Studentenbaan.nl bevoegd de door de Gebruiker op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste Gegevens en Bestanden om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Site. Hiertoe wordt onder meer overgegaan indien bij Studentenbaan.nl een klacht is binnengekomen ten aanzien van (de inhoud van) de geplaatste Gegevens en Bestanden. Het verwijderen van de Gegevens en Bestanden of een gedeelte daarvan geeft de Gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding, zulks tenzij de Gebruiker een Opdrachtgever betreft en Studentenbaan.nl en de Opdrachtgever schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. 6. Wanneer de door de Gebruiker op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder andere Gebruikers) worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan Studentenbaan.nl om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van Studentenbaan.nl aanleiding toe is.

Artikel 7 Toegang Site, storingen en onderbrekingen

 1. 1. Studentenbaan.nl kan niet garanderen dat haar Site en/of Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar Diensten, zulks tenzij de Gebruiker een Opdrachtgever betreft en Studentenbaan.nl en de Opdrachtgever schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. 2. Daarnaast is Studentenbaan.nl niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar Site en de door haar aangeboden Diensten met het systeem en/of de software van de Gebruiker.
 3. 3. Studentenbaan.nl zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot haar Site en/of Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 4. 4. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Studentenbaan.nl terzake vrijwaren.
 5. 5. Studentenbaan.nl is gerechtigd haar Site en/of Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade, zulks tenzij de Gebruiker een Opdrachtgever betreft en Studentenbaan.nl en de Opdrachtgever terzake schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 Gebruik derden

 1. 1. Studentenbaan.nl spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Studentenbaan.nl kan echter niet garanderen dat derden (waaronder Gebruikers) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. 2. Daarnaast is Studentenbaan.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de Gebruiker van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door Studentenbaan.nl gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving.

Artikel 9 Verwijzingen en links

 1. 1. De Site van Studentenbaan.nl bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van Studentenbaan.nl.
 2. 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site van Studentenbaan.nl te vergroten en Studentenbaan.nl is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Studentenbaan.nl opnemen, betekent dat geenszins dat Studentenbaan.nl instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Studentenbaan.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Studentenbaan.nl.

Artikel 10 Virusprotectie

 1. 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Site van Studentenbaan.nl verricht, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en Diensten van Studentenbaan.nl te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. 2. De Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, gegevens en bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. 3. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Studentenbaan.nl genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Studentenbaan.nl is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van de Gebruiker in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 11 Geheimhouding
De Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van Studentenbaan.nl en/of Gebruikers van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door Studentenbaan.nl en/of de Gebruikers van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl op de Site van Studentenbaan.nl zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers van de Site van Studentenbaan.nl.

Artikel 12 Contacten Opdrachtgevers en Studenten

 1. 1. Studentenbaan.nl kan met behulp van haar Site Gebruikers met elkaar in contact te brengen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen Gebruikers onderling leidt, is Studentenbaan.nl daarbij nimmer als partij betrokken, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Studentenbaan.nl kan daarnaast niet garanderen dat de Gebruikers van haar Site bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen met een andere Gebruiker.
 2. 2. Studentenbaan.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen Gebruikers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 13 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site van Studentenbaan.nl Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Studentenbaan.nl en/of derden (waaronder andere Gebruikers) en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. 2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel op de Site van Studentenbaan.nl is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
 3. 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Studentenbaan.nl en/of derden geplaatste Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 5. 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 14 Intellectueel eigendom van de Gebruiker

 1. 1. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de Site van Studentenbaan.nl niet over op Studentenbaan.nl.
 2. 2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de Gebruiker het risico dat een derde (waaronder een andere Gebruiker) deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruikt en/of misbruikt, zulks zonder dat Studentenbaan.nl daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. 1. Aansprakelijkheid van Studentenbaan.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. 2. Iedere eventuele uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar.
 3. 3. De aansprakelijkheid van Studentenbaan.nl zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. 4. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de aansprakelijkheid van Studentenbaan.nl reeds afzonderlijk in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 16 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. 1. Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot Studentenbaan.nl, de Site van Studentenbaan.nl en/of aangeboden Privileges en/of Acties, kan hij deze per e-mail stellen of kenbaar maken via info@Studentenbaan.nl. Studentenbaan.nl streeft ernaar om binnen vier weken op de e-mail van de Gebruiker te reageren.
 2. 2. Studentenbaan.nl is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op de vragen, opmerkingen en/of klachten van de Gebruiker reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.

Artikel 17 Privacystatement

  1. 1. Ten aanzien van de verwerking van de door de Gebruiker in zijn hoedanigheid van Student aan Studentenbaan.nl verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het privacystatement van Studentenbaan.nl. Dit privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd. Het privacystatement kan worden ingezien door hierte klikken.
  2. 2. Indien de Gebruiker in zijn hoedanigheid van Opdrachtgever (persoons)gegevens aan Studentenbaan.nl verstrekt, worden deze verwerkt met het doel:
  3. a. de Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de Site en Diensten van Studentenbaan.nl, zulks in de ruimste zin des woords;
  4. b. een Opdracht van de Opdrachtgever en/of een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst uit te kunnen voeren en te beheren;
  5. c. ten behoeve van de Opdrachtgever een Bedrijfsaccount aan te kunnen maken en te beheren;
  6. d. aan de Opdrachtgever een Gebruikersnaam en Wachtwoord toe te kennen en de Opdrachtgever toegang te verlenen tot zijn Bedrijfsaccount;
  7. e. de Opdrachtgever te informeren (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) over door Studentenbaan.nl aangeboden soortgelijke producten en diensten;
  8. f. de Opdrachtgever te informeren over aan de dienstverlening van Studentenbaan.nl gerelateerde zaken die voor de Opdrachtgever naar het oordeel van Studentenbaan.nl van belang zijn (waaronder updates van de Site van Studentenbaan.nl);
  9. g. de Opdrachtgever te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studentenbaan.nl door andere Gebruikers indien en voorzover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  10. h. andere Gebruikers van de Site van Studentenbaan.nl te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studentenbaan.nl door de Opdrachtgever;
  11. i. ten behoeve van de dienstverlening door Studentenbaan.nl te allen tijde een archiefkopie van de gegevens van de Opdrachtgever te bewaren.
  12. 3. Wanneer de gegevens van de Opdrachtgever worden gebruikt om hem (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) te informeren over door Studentenbaan.nl aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan de Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op de Site van Studentenbaan.nl aan te geven.

Artikel 18 Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of niet naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Studentenbaan.nl alsdan terzake vrijwaren.
 2. 2. Studentenbaan.nl is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere Gebruikers terzake te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen, dan wel zijn Account of Bedrijfsaccount op te heffen. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Studentenbaan.nl om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Studentenbaan.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. 2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

 

II. REGISTRATIE
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij Studentenbaan.nl registreert.

Artikel 20 Registratie

 1. 1. Om van bepaalde Diensten van Studentenbaan.nl gebruik te kunnen maken, dient de Student zich te registreren bij Studentenbaan.nl. de Opdrachtgever dient zich altijd bij Studentenbaan.nl te registreren indien zij gebruik wil maken van de Diensten van Studentenbaan.nl.
 2. 2. De Gebruiker kan zich bij Studentenbaan.nl registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Account of Bedrijfsaccount dient aan te maken zoals beschreven op de Site van Studentenbaan.nl. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een Gebruikersnaam en Wachtwoord aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn Account of Bedrijfsaccount.
 3. 3. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
 4. 4. Het staat Studentenbaan.nl vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Account of Bedrijfsaccount aangemaakt.
 5. 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Wachtwoord, Account en/of Bedrijfsaccount, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 6. 6. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Studentenbaan.nl terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Wachtwoord.
 7. 7. Studentenbaan.nl is bevoegd de Gebruiker om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Wachtwoord aan te maken.
 8. 8. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem bij zijn registratie doorgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 21 Beheren Account

 1. 1. Wanneer de Gebruiker een Student betreft, kan bij zijn registratie aangeven ('instellen') over welke zaken hij wenst te worden geïnformeerd en/of welk soort informatie hij van Studentenbaan.nl wenst te ontvangen. Tevens kan hij bij zijn registratie aangeven of hij de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Studentenbaan.nl wenst te ontvangen.
 2. 2. Na zijn registratie kan de Student de in het vorengaande lid weergegeven instellingen op elk gewenst moment wijzigen binnen zijn Account. Daarnaast kan de Student zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Studentenbaan.nl door gebruik te maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid onder deze nieuwsbrief en/of berichten.

Artikel 22 Beheren Bedrijfsaccount

 1. 1. Wanneer de Gebruiker een Opdrachtgever betreft, kan hij met behulp van zijn Bedrijfsaccount opdrachten aan Studentenbaan.nl verstrekken en/of de door hem afgenomen Diensten beheren en/of bekijken (indien van toepassing).
 2. 2. De Opdrachtgever kan zich daarnaast via zijn Bedrijfsaccount afmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Studentenbaan.nl.

Artikel 23 Beëindiging registratie

 1. 1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door hiertoe een schriftelijk verzoek bij Studentenbaan.nl in te dienen (Studentenbaan.nl, t.a.v. de ledenadministratie, 1066 VH Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A). In dat geval zal Studentenbaan.nl de registratie binnen zeven werkdagen beëindigen.
 2. 2. Studentenbaan.nl is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de Gebruiker beëindigd, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.
 3. 3. Het staat Studentenbaan.nl vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Gebruiker te blokkeren en zijn Account of Bedrijfsaccount op te heffen.
 4. 4. Studentenbaan.nl kan de registratie van de Gebruiker ondermeer beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de door Studentenbaan.nl en/of door Studentenbaan.nl geselecteerde en/of gecontracteerde derden gestelde nadere voorwaarden en/of overige voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie onder andere worden beëindigd indien de Gebruiker weigert in te stemmen met nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Wachtwoord, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Studentenbaan.nl.
 5. 5. Studentenbaan.nl is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt.
 6. 6. Indien de Gebruiker een Student betreft en de Student op het moment van het beëindigen van zijn registratie gebruik maakt van één of meerdere Privileges en/of Acties waarvoor registratie bij Studentenbaan.nl is benodigd, vervalt door de beëindiging van de registratie ook de mogelijkheid om van de Privileges en/of Acties gebruik te maken, zulks tenzij Studentenbaan.nl en/of de geselecteerde of gecontracteerde derde, die het Privilege en/of de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, anders beslist.
 7. 7. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

 

III. PRIVILEGES
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Student die gebruik maakt van Privileges zoals aangeboden op de Site van Studentenbaan.nl.

Artikel 24 Privileges

 1. 1. Studentenbaan.nl biedt de Student diverse Privileges aan. Voor het gebruik van sommige Privileges is het noodzakelijk dat de Student zich bij Studentenbaan.nl heeft geregistreerd.
 2. 2. De Student kan te allen tijde zelf aangeven of en van welke Privileges hij gebruik wenst te maken.
 3. 3. De Student wordt via de Site van Studentenbaan.nl geïnformeerd over eventuele Privileges. Daarnaast kan de Student die zich bij Studentenbaan.nl heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief of SMS berichten over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven deze te willen ontvangen).
 4. 4. De door Studentenbaan.nl aangeboden Privileges worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde.
 5. 5. Studentenbaan.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de door Studentenbaan.nl aangeboden Privileges en/of de schade voortvloeiend uit het gebruik dat de Student van deze Privileges maakt, zulks indien en voor zover deze Privileges (geheel of gedeeltelijk) door een door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden gemaakt.
 6. 6. Het kan voorkomen dat niet alle aangeboden Privileges nog verkrijgbaar zijn. Indien een door Studentenbaan.nl aangeboden Privilege niet verkrijgbaar is, is Studentenbaan.nl terzake nimmer aansprakelijk.
 7. 7. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 8. 8. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie met betrekking tot het aangeboden Privilege door de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die dit Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 9. 9. Indien door gebruikmaking van een Privilege een overeenkomst en/of rechtsverhouding tot stand komt tussen de Student en de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, dan is Studentenbaan.nl daarbij nimmer als partij betrokken tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 25 Nadere voorwaarden

 1. 1. Studentenbaan.nl en/of de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan ten aanzien van (de gebruikmaking van) het Privilege nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel II) van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald.
 2. 2. De Student bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden als genoemd in lid 1 wenst in te stemmen door al dan niet gebruik te maken van het aangeboden Privilege. Studentenbaan.nl is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel II) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Studentenbaan.nl en/of de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.

Artikel 26 Gebruikmaking Privilege

 1. 1. Studentenbaan.nl behoudt zich het recht voor de Student het Privilege te onthouden, zulks in het bijzonder wanneer de Student niet voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Studentenbaan.nl handelt. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk wanneer de Student het Privilege wordt onthouden.
 2. 2. Studentenbaan.nl is te allen tijde bevoegd een Privilege in te trekken en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 3. 3. Bij elk Privilege wordt in beginsel op de Site van Studentenbaan.nl vermeld op welke wijze en in welke periode van dit Privilege gebruik kan worden gemaakt.
 4. 4. Indien aan de gebruikmaking van het Privilege meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail en/of het gebruik van internet zullen deze kosten bij het desbetreffende Privilege worden vermeld.
 5. 5. Studentenbaan.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien later dan aangekondigd van het Privilege gebruik kan worden gemaakt, dan wel de inhoud van het Privilege afwijkt van hetgeen staat vermeld op de Site van Studentenbaan.nl.
 6. 6. Wanneer het Privilege bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des woords, kan Studentenbaan.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat, dan wel indien de Student deze toegangskaarten en/of entreebewijzen te laat ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf dat deze toegangskaarten en/of entreebewijzen bij de Student dient af te leveren. Tevens is Studentenbaan.nl niet aansprakelijk indien de Student de toegangskaarten en/of entreebewijzen niet of te laat afhaalt op het postkantoor of de daartoe aangewezen locatie.

 

IV. ACTIEVOORWAARDEN
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Student die deelneemt aan een Actie van Studentenbaan.nl.

Artikel 27 Acties Studentenbaan.nl

 1. 1. Studentenbaan.nl organiseert diverse Acties. Om aan bepaalde Acties te kunnen deelnemen is het in sommige gevallen vereist dat de Student zich eerst bij Studentenbaan.nl registreert.
 2. 2. De Student bepaalt te allen tijde zelf of hij aan een Actie van Studentenbaan.nl wenst deel te nemen.
 3. 3. De Student wordt via de Site van Studentenbaan.nl geïnformeerd over eventuele Acties. Daarnaast kan de Student die zich bij Studentenbaan.nl heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief of SMS berichten over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven deze te willen ontvangen).
 4. 4. De Acties van Studentenbaan.nl worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde.
 5. 5. Studentenbaan.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de aangeboden Acties wanneer deze Acties (geheel of gedeeltelijk) door een door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden gemaakt.
 6. 6. Studentenbaan.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan enige Actie van Studentenbaan.nl, dan wel voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie en/of het aanwijzen van de winnaar(s).
 7. 7. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 8. 8. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie over de Actie en/of over de uitvoering van de Actie door de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.

Artikel 28 Nadere voorwaarden

 1. 1. Studentenbaan.nl en/of de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan per Actie nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel IV) van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.
 2. 2. De Student bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden wenst in te stemmen door al dan niet deel te nemen aan de Actie. Studentenbaan.nl is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel IV) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Studentenbaan.nl en/of de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.

Artikel 29 Deelname Actie

 1. 1. Om deel te kunnen nemen aan een Actie van Studentenbaan.nl dient de Student tenminste 16 jaar te zijn.
 2. 2. Studentenbaan.nl behoudt zich het recht voor om de Student om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer de Student niet voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Studentenbaan.nl handelt. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk indien de Student van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.
 3. 3. Studentenbaan.nl is te allen tijde bevoegd een Actie voortijdig te beëindigen en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 4. 4. Per Actie wordt op de Site van Studentenbaan.nl vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
 5. 5. SMS-acties hebben een geldigheid van 12 uur na verzending, tenzij anders vermeld.
 6. 6. Indien aan deelname meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail en/of het gebruik van internet dan zullen deze kosten bij de desbetreffende Actie worden vermeld.

Artikel 30 Bepaling van de winnaar(s)

 1. 1. Het aanwijzen van de winnaar van een Actie geschiedt op onpartijdige wijze en binnen drie maanden nadat de periode van deelname aan de Actie is gesloten.
 2. 2. Per Actie wordt nader bepaald welke prijs of prijzen de Student kan winnen. De winnaar van een Actie worden vermeld op de Site van Studentenbaan.nl en/of ontvangt per post, SMS, email of telefoon nader bericht. Door deelname aan enige Actie verklaart de Student ermee akkoord te gaan dat zijn naam op de Site van Studentenbaan.nl wordt geplaatst indien hij tot de winnaar(s) behoort.
 3. 3. De winnaar ontvangt zijn prijs in beginsel binnen enkele weken nadat hij bericht heeft ontvangen dat hij een prijs heeft gewonnen. De prijs wordt per post aan de winnaar verzonden of persoonlijk aan de winnaar overhandigd indien dit in de nadere voorwaarden is bepaald of gelet op de aard van de prijs noodzakelijk is.
 4. 4. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht zijn, ontvangt de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs.
 5. 5. Studentenbaan.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de in de Actie genoemde prijs. Voorts aanvaardt Studentenbaan.nl geen aansprakelijkheid indien de Student de prijs niet, te laat of beschadigd ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf, dan wel doordat de Student de prijs niet afhaalt op het postkantoor en/of de daartoe aangewezen locatie.
 6. 6. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.
 7. 7. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
 8. 8. Wanneer de prijs bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des woords, kan Studentenbaan.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat.

Artikel 31 Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Studentenbaan.nl tenzij in de nadere voorwaarden bij de Actie anders is bepaald. Overige belastingen komen voor rekening van de (winnende) Student.

Artikel 32 Medewerking promotionele activiteiten
De winnaar van de Actie kan worden gevraagd om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Studentenbaan.nl gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en/of interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Studentenbaan.nl is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Student.

PRIVACYSTATEMENT STUDENTENBAAN.NL

Artikel 1 Definities
In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. 1. Account: het ten behoeve van de Geregistreerde Student afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studentenbaan.nl.
 2. 2. Actie: de door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij de Student één of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 3. 3. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van Persoonsgegevens regelen.
 4. 4. CV-databank: de databank met CV's van Studenten.
 5. 5. Dienst(en): de door Studentenbaan.nl aangeboden diensten en faciliteiten, waaronder het verstrekken van informatie aan en/of het delen van kennis met de Student, alsmede het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties evenals het ter beschikking stellen van een CV-databank en vacaturebank.
 6. 6. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Student of de door de Student opgegeven naam of code waarmee de Geregistreerde Student in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties.
 7. 7. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Studentenbaan.nl geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 8. 8. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Student direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 9. 9. Privacystatement: het onderhavige privacystatement van Studentenbaan.nl.
 10. 10. Privilege: het door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden voordeel of privilege, alsmede de door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden korting.
 11. 11. Site: de internetsites van Studentenbaan.nl, onder meer te bereiken via domein www.Studentenbaan.nl, alsmede alle andere internetsites van Studentenbaan.nl.
 12. 12. Studentenbaan.nl: ASA Student B.V., kantoorhoudende te 1066 VH Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A. Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Studentenbaan.nl staat, dienen tevens de overige door Studentenbaan.nl gebruikte (handels)namen (waaronder studentenbaan.nl, studentenlinks.nl, stages.nl, studentenkamers.nl) te worden gelezen. ASA Student B.V. is als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te merken.
 13. 13. Student: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Studentenbaan.nl verstrekt en/of waarover Studentenbaan.nl één of meerdere Persoonsgegevens ontvangt.
 14. 14. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Student in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de verwerking van alle Persoonsgegevens die de Student op enigerlei wijze aan Studentenbaan.nl verstrekt, dan wel Studentenbaan.nl op enigerlei wijze over de Student ontvangt.
 2. 2. Studentenbaan.nl hecht het grootste belang aan de privacy van de Student die Persoonsgegevens aan haar verstrekt en/of waarover zij Persoonsgegevens ontvangt. Zij gebruikt alle verstrekte en ontvangen Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. 3. De verwerking van de Persoonsgegevens van de Studenten is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze melding is te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.

Artikel 3 Algemene Gebruikersvoorwaarden
Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site en/of Diensten van Studentenbaan.nl zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Studentenbaan.nl van toepassing. Dit Privacystatement wordt geacht onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uit te maken. De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen worden ingezien door hier te klikken.

Artikel 4 Verstrekken Persoonsgegevens en aanmaken Account

 1. 1. De Site van Studentenbaan.nl. is een community platform voor Studenten. Studentenbaan.nl deelt kennis met de Student, verstrekt de Student informatie en biedt Privileges en Acties aan waarvan de Student gebruik kan maken en/of waaraan hij kan deelnemen.
 2. 2. De Site van Studentenbaan.nl is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
 3. 3. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Studentenbaan.nl kan de Student worden verzocht één of meerdere Persoonsgegevens aan Studentenbaan.nl te verstrekken. Elke Student kan zich daarnaast op de Site van Studentenbaan.nl laten registreren en een Account aanmaken. De Student dient hiertoe meerdere Persoonsgegevens aan Studentenbaan.nl te verstrekken.
 4. 4. Personen onder de zestien jaar mogen hun Persoonsgegevens alleen aan Studentenbaan.nl verstrekken met toestemming van een ouder of voogd.

Artikel 5 Doeleinden gebruik

  1. 1. De door de Student aan Studentenbaan.nl verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  2. a. de registratie van de Student uit te kunnen voeren en te beheren en de Student toegang te verlenen tot zijn persoonlijke Account;
  3. b. de Student gebruik te kunnen laten maken van de Site en Diensten van Studentenbaan.nl, zulks in de ruimste zin des woords;
  4. c. de Student de mogelijkheid te geven gebruik te maken van door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Privileges en/of deel te nemen aan door Studentenbaan.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Acties;
  5. d. deze door te geven aan de door Studentenbaan.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die een Actie of Privilege, waaraan of waarvan de Student deelneemt of gebruik maakt, geheel of gedeeltelijk mogelijk maken;
  6. e. de Student informatie (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) te doen toekomen van en met betrekking tot de door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Studentenbaan.nl en/of zaken die voor de Student naar het oordeel van Studentenbaan.nl van belang zijn (waaronder updates van de Site van Studentenbaan.nl, (nieuwe) activiteiten van Studentenbaan.nl en/of speciale Acties en/of Privileges);
  7. f. de Student berichten en/of andere Gegevens en Bestanden te laten plaatsen op de Site van Studentenbaan.nl;
  8. g. de (inhoud van de) Site van Studentenbaan.nl en de daarop geplaatste advertenties beter op de wensen en behoeften van de Student af te stemmen;
  9. h. de gegevens van de Student door te geven aan derden indien en voor zover de Student daartoe toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door aan te geven informatie over of met betrekking tot een bepaald(e) product of dienst te willen ontvangen, door zijn CV te plaatsen op de CV-databank of door naar een bepaalde functie te solliciteren);
  10. i. de Student te informeren over de producten en/of diensten van derden door plaatsing van informatie hieromtrent op de Site van Studentenbaan.nl dan wel door opname hiervan in haar informatievoorziening (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) richting de Student;
  11. j. de Student te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studentenbaan.nl door andere gebruikers van de Site van Studentenbaan.nl voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  12. k. andere gebruikers van de Site van Studentenbaan.nl te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studentenbaan.nl door de Student;
  13. l. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Studentenbaan.nl zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers).
  14. 2. Door één of meerdere van zijn Persoonsgegevens te verstrekken aan Studentenbaan.nl geeft de Student Studentenbaan.nl het recht deze gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden.
  15. 3. Door Persoonsgegevens op de Site van Studentenbaan.nl te plaatsen (door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen, dan wel door te reageren op een bepaald onderwerp) geeft de Student aan Studentenbaan.nl het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze gegevens door of met behulp van haar Site.
  16. 4. Wanneer de Persoonsgegevens van de Student worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Studentenbaan.nl en/of zaken die voor de Student naar het oordeel van Studentenbaan.nl van belang zijn, dan kan de Student zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op de Site van Studentenbaan.nl aan te geven.

Artikel 6 Verstrekken gegevens aan derden

  1. 1. Studentenbaan.nl verstrekt geen Persoonsgegevens van de Student aan derden, behoudens indien en voor zover:
  2. a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 5, en/of;
  3. b. Studentenbaan.nl daartoe op grond van de wet wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht, en/of;
  4. c. dit naar het oordeel van Studentenbaan.nl noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde ondernemingen) te beschermen, dan wel om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen, en/of te vervolgen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van Betrokkene te beschermen;
  5. d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
  6. 2. Studentenbaan.nl kan daarnaast de Persoonsgegevens van de Student aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van de Student indien dit strikt noodzakelijk is om de door Studentenbaan.nl opgedragen taken uit te voeren. Studentenbaan.nl verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van de Student niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Studentenbaan.nl de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 7 Gebruik gegevens door derden

 1. 1. Wanneer de Student Persoonsgegevens plaatst op de Site van Studentenbaan.nl kunnen deze Persoonsgegevens door derden worden verzameld en/of gebruikt zonder dat Studentenbaan.nl daar controle over of wetenschap van heeft.
 2. 2. Het kan voorkomen dat de Site van Studentenbaan.nl door derden wordt gebruikt die in het buitenland zijn gevestigd waar geen gelijkwaardige privacywetgeving geldt.
 3. 3. Studentenbaan.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden maken van de door de Student op haar Site geplaatste Persoonsgegevens. Tevens is Studentenbaan.nl niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden.

Artikel 8 Persoonsgegevens derden

 1. 1. Studentenbaan.nl is niet verantwoordelijk voor de door een Student op haar Site geplaatste Persoonsgegevens van een derde en kan voor het openbaar maken van deze gegevens geenszins aansprakelijk worden gesteld.
 2. 2. Studentenbaan.nl gaat er van uit dat de Student toestemming heeft gevraagd en verkregen om de door hem op de Site geplaatste Persoonsgegevens van een derde te plaatsen en openbaar te (laten) maken.

Artikel 9 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens
Studentenbaan.nl verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van de Student, voor zover de Student hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 10 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. 1. Studentenbaan.nl spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Student te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Studentenbaan.nl, die namens Studentenbaan.nl toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Student, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. 2. Ondanks de door Studentenbaan.nl genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Student voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Studentenbaan.nl is hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk.
 3. 3. Studentenbaan.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze Persoonsgegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Student zijn verstrekt, dan wel door de Student zelf door of via de Site van Studentenbaan.nl kenbaar zijn gemaakt. Evenmin is Studentenbaan.nl aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. 1. Aansprakelijkheid van Studentenbaan.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar.
 3. 3. De aansprakelijkheid van Studentenbaan.nl zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 12 Inzagerecht

 1. 1. De Student kan Studentenbaan.nl op elk gewenst moment via info@Studentenbaan.nl of door een brief te sturen naar Studentenbaan.nl (t.a.v. de ledenadministratie, 1066 VH Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A) verzoeken aan te geven welke gegevens Studentenbaan.nl van hem verwerkt. Studentenbaan.nl zal binnen vier weken op het verzoek van de Student reageren.
 2. 2. Studentenbaan.nl is bevoegd de Student ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van de Student reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van de Student zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Student voordoet.

Artikel 13 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. 1. Indien de Student vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Studentenbaan.nl zijn Persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Studentenbaan.nl kenbaar maken via info@studentenbaan.nl, dan wel een brief te sturen naar Studentenbaan.nl, t.a.v. de ledenadministratie, 1066 VH Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A.
 2. 2. Studentenbaan.nl is bevoegd de Student ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van de Student reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de Student zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Student voordoet.

Artikel 14 Beëindigen registratie

 1. 1. Indien de Student zich bij Studentenbaan.nl heeft geregistreerd, kan hij zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@Studentenbaan.nl. In dat geval zal Studentenbaan.nl de registratie binnen zeven werkdagen beëindigen.
 2. 2. Studentenbaan.nl is bevoegd de Student ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de student beëindigd, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de Student zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Student voordoet.
 3. 3. Bij beëindiging van de registratie van de Student wordt zijn Profiel verwijderd en zijn Account opgeheven. Studentenbaan.nl bewaart na beëindiging van de registratie te allen tijde een archiefkopie van de door de Student aan verstrekte gegevens.
 4. 4. Beëindiging van de registratie betekent niet dat de Persoonsgegevens die de Student op de Site van Studentenbaan.nl heeft geplaatst worden verwijderd. Deze gegevens worden door Studentenbaan.nl eerst na een nadrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van de Student verwijderd.

Artikel 15 Aanpassen Privacystatement

 1. 1. Studentenbaan.nl heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. In geval van aanpassing van het Privacystatement wordt de Student terzake geïnformeerd en zo nodig om toestemming gevraagd. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Site van Studentenbaan.nl.
 2. 2. Indien één of meer bepalingen van dit Privacystatement worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Studentenbaan.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 16 Verwijzingen en links

 1. 1. De Site van Studentenbaan.nl bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van Studentenbaan.nl.
 2. 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site van Studentenbaan.nl te vergroten en Studentenbaan.nl is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Studentenbaan.nl opnemen, betekent dat geenszins dat Studentenbaan.nl instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Studentenbaan.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Studentenbaan.nl.

Artikel 17 Gebruik logbestanden
De Site van Studentenbaan.nl verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Site, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van de Student, het IP-adres van de Internet Service Provider van de Student, datum en tijd van toegang tot de Site, het internetadres van de website vanwaar de Student rechtstreeks is doorgelinkt naar de Site van Studentenbaan.nl, het besturingssysteem dat de Student gebruikt, de onderdelen en pagina's van de Site die de Student bezoekt en de informatie die de Student heeft bekeken, evenals het materiaal dat de Student doorstuurt of downloadt van de Site. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Site en/of om de Site en dienstverlening van Studentenbaan.nl te verbeteren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 18 Cookies

 1. 1. De Site van Studentenbaan.nl maakt gebruik van 'cookies', een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de computer van de Student wordt geïnstalleerd door het systeem van de website die de Student bezoekt. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de Site van Studentenbaan.nl. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de Student het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om de Student te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Site, om de activiteiten van de Student op de Site te volgen, om de behoeften van de Student te kunnen invullen, om een Account aan te kunnen bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van de Persoonsgegevens van de Student en om in andere opzichten het bezoek van de Student aan de Site van Studentenbaan.nl te vergemakkelijken. Cookies worden tevens gebruikt om Gebruikersnamen en Toegangscodes te onthouden.
 2. 2. Advertenties die op de Site van Studentenbaan.nl te zien zijn, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Studentenbaan.nl is niet aansprakelijk voor de in de op haar Site opgenomen advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Evenmin is Studentenbaan.nl aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld door middel van dergelijke cookies of technologieën.
 3. 3. Indien de browser van de Student dat toelaat, kan de Student ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan evenwel het gebruiksgemak van de Site van Studentenbaan.nl evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de Site te gebruiken negatief beïnvloeden.